Tính Nguyên Vật Liệu

Các khái niệm

Độ hòa tan ướt (% extract, Dry basis):

Độ hòa tan là phần trăm khối lượng của malt (hoặc thế liệu) hòa tan trong dịch nha. Có hai chỉ số được các nhà sản xuất malt và bia sử dụng để thể hiện độ hòa tan của nguyên vật liệu:

i) Phần trăm chất tan nghiền mịn, ướt (kí hiệu “% extract fg, db” trong đó fg: fine ground, db: dry basic) và

ii) Phần trăm chất tan nghiền thô, ướt (kí hiệu “% extract cg,db” trong đó cg: coarse ground, db: dry basis).

Nghiền mịn: là nguyên liệu được nghiền với khe hở của đĩa nghiền là 0,2 mm với lượng bột chiếm khoảng 40%. Nghiền thô: là nguyên liệu được nghiền với khe hở của đĩa nghiền là 0,7 mm với lượng bột chiếm khoảng 20%.

Máy nghiền malt tham khảo tài liệu Phụ Lục D – Dịch Nha Quy Ước trong quyển sách  “A Handbook basic brewing Calculations”.

Độ hòa tan khô (%extract, dry As Is) hay còn gọi dry matter (dm):

Độ hòa tan ướt (Dry Basic) là bao gồm cả lượng ẩm trong malt được hòa tan vào dịch nha. Các nhà sản xuất bia không mong muốn có lượng ẩm này vì nó không có bất cứ một ít lợi gì cho quá trình sản xuất, mà ngược lại họ lại phải trả tiền mua nước với đơn giá của malt. Nên các nhà sản xuất bia yêu cầu tính toán lượng chất hòa tan trong nguyên vật liệu sau khi đã loại bỏ nước. Giá trị này được gọi là độ hòa tan khô được gọi là “Dry as is”.

Độ ẩm tiêu chuẩn của malt dao động trong khoảng 2-5%. Khi trong CA của lô malt thể hiện “%extract, as is” thì người làm bia có thể sử dụng giá trị này để tính hiệu suất và tính chi phí nguyên vật liệu.

Công thức quy đổi từ độ hòa tan ướt sang độ hòa tan khô, và ngược lại:

% extract cg, “as is”  = % extract cg, “dry basic” x (1- %độ ẩm)

% extract cg, “dry basic” =  % extract cg, “as is” x 100 / (1- %độ ẩm)

Công thức:

KLCT = Thể tích mẻ nấu (hl) * Khối lượng riêng (kg/hl) * Độ hòa tan (Balling) / hiệu suất (%)

==> Kết quả:

Khối lượng malt = KLCT / [%E (Malt, As Is) + (1-Tỷ lệ Malt)/Tỷ lệ Malt * %E(gạo, As Is]

Khối lượng gạo = Khối lượng malt * (1-Tỷ lệ Malt)/Tỷ lệ Malt

Tổng khối lượng = khối lượng malt + khối lượng gạo